ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา ในอดีตถือเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เมื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา   สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนร่วม กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา” ดังนี้

1. อ่านพระคติธรรม เนื่องใน “วันมาฆบูชา 2566” เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2. อ่านหนังสือธรรมะ สนใจยืมหนังสือได้ที่ห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ  หมวดหมู่ BQ พุทธศาสนา ภาษาไทย ชั้น 2 อาคารสารสนเทศสมจิตต์ยอดเศรณี

3. ฟังธรรมะออนไลน์ https://padlet.com/parinya_b17/padlet-5xy0lupy8mqlj8j3

4. เวียนเทียนออนไลน์    https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/