บุคลากรสำนักวิทยบริการ นำเสนอผลงานวิชาการ ใน PULINET 2023

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติเพื่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย นายชาญชัย บุญคุ้ม และนายธวัชชัย พันธ์จำปา ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับชมเชย กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information Services: IS)

2.การจัดการความรู้ สู่แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวขนิษฐา จูมลี

3.การวิเคราะห์การใช้งบประมาณสำหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายใต้ความผันผวนของงบประมาณและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ โดย นางสาวพิมใจ คำฝอย, นายพนม จรูญแสง

4.การปรับตัวของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้ภาวะความผันผวน โดย นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)