20 พฤศจิกายน 2565 ครบรอบ 31 ปี สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปลี่ยนมาจากงานห้องสมุดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพร้อมกับวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานห้องสมุดได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด 

ขอเชิญร่วมชมประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubuarchives/?p=977

ชมนิทรรศการภาพ 3D : สำนักวิทยบริการ ได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubuarchives/?p=2455ka

และร่วมสนุกกับกิจกรรม 31 ปี สำนักวิทยบริการ เพียง 1 คำถาม ได้ที่  
https://twitter.com/UBULibrary/status/1594180795341877249?t=92hb99iVRJKQkiQOasp0Cw&s=03   

ลุ้นรับรางวัล จำนวน  10 รางวัล  ประกาศผล วันอังคารที่ 29  พฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ Facebook: UBULibrary, Instagram : UBULibrary และ Twitter : UBULibrary