ขอเชิญ...อบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” จัดอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย #การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด #การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย #การเขียนบรรณานุกรม #การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero #การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin และอักขราวิสุทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันและเวลาอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet ได้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้  https://forms.gle/dpAWLpSftQ3sRz8c6 หรือสแกน QR code ตามที่ให้ไว้ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไว้รอบละ 100 คน

1. วันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> อบรมเต็มแล้ว (อบรมแบบ On site)
2. วันที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/uku-doxd-nzo
3. วันที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/ief-vapg-css
4. วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/xjc-oomm-jpq
5. วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/ost-znxe-ufx
6. วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/apk-gjws-dnz
7. วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/cvi-vmjz-sgv
8. วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/xfb-zvmg-ugk
9. วันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/bjr-xyfe-qrq
10. วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา  09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/qqc-quse-chk
11. วันที่   2 ธ.ค. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> ยุบรวมอบรมในวันที่ 7 ธ.ค. 2565
12. วันที่   7 ธ.ค. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/sjg-rvtq-ruj
13. วันที่   9 ธ.ค. 2565 เวลา   09.00-11.00 น. --> ยุบรวมอบรมในวันที่ 7 ธ.ค. 2565

* หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละครั้งจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ท่านขึ้นไป
2. หากวัน เวลาการอบรมไม่ตรงกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดหมายการอบรมนอกเหนือจากตารางได้

หากสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ..คุณอนวัช กาทองหรือคุณมะลิวัลย์ สินน้อย งานการรู้สารสนเทศฯ โทร. 045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 E-mail: anawat.k@ubu.ac.th, maliwan.s@ubu.ac.th