สำนักวิทยบริการผ่านการตรวจประเมินให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” อีกครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิทยบริการ ที่ผ่านการตรวจประเมินให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” อีกครั้ง 

ในปี 2561 สำนักวิทยบริการนั้นได้ผ่านการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ระดับดีมาก จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และในปี 2562  ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเด่น จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 5 ปี กับ 2 มาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สำนักวิทยบริการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญอย่างมากจึงระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร OAR SMILE โดยให้ความหมายของ “E" คือ  Environmental friendliness and security: มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้สำนักวิทยบริการ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” อีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดย คณะกรรมการตรวจประเมินจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและบริหารจัดการภายใต้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปให้ต่อเนื่อง และจะขยายความมือออกไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสืบไป