สำนักวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรม 32  ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดขึ้น ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นและต้อนรับบุคลากรใหม่ กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต และนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง 

ในการนี้ มีบุคลากรของสำนักวิทยบริการ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

1.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพและประเภททั่วไป ด้านการให้บริการ ได้แก่ นางสาวชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการ

2.ประเภทลูกจ้างประจำ ด้านการให้บริการ ได้แก่ นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบุลย์กิจ พนักงานห้องสมุด ระดับ 2

บุคลากรดีเด่น​​​​​​​ ประจำปี 2564

1.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป ด้านการให้บริการ กลุ่มข้าราชการ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2.ประเภทลูกจ้างประจำ ด้านการให้บริการ ได้แก่ นางสุพัตตรา สุขใส พนักงานห้องสมุด ระดับ 3

#32ปีUBUยิ่งอยู่ยิ่งรัก