สำนักวิทย์ Big cleaning

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม Big cleaning ขึ้น โดยความร่วมมือกันทั้งผู้บริหารและบุคลากรช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารของสำนักวิทยบริการให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งภายนอกอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถิ่น

ในการนี้ สำนักวิทยบริการ ได้แสดงความร่วมมือกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกและโฟม และนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการบบรจุอาหารและเครื่องดื่ม การปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษ

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรักษ์โลกกัน ด้วยการลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟม เพียงคนละเล็กละน้อยเพื่อโลกที่สดใสและสวยงามอย่างยั่งยืน