กิจกรรมสำนักวิทย์สัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมสำนักวิทย์สัมพันธ์ขึ้น ณ ห้องประชุม Lockard ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้พบปะและพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับแผนงาน การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ

ในการนี้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้แจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ 32 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิทยบริการ แผนงานกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (KM) การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 13 การเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และขอความร่วมมือบุคลากรให้ร่วมทำกิจกรรม 5ส 

นอกจากนั้นแล้ว ดร.อนุสรณ์ บันเทิง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ ยังได้แจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักวิทยบริการ หลังจากนั้น ทั้งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารให้บริการของสำนักวิทยบริการ