อบรมการรู้สารสนเทศ ทักษะที่จำเป็นในยุคสารสนเทศไร้พรมแดน

สำนักวิทยบริการ จัดอบรมออนไลน์ “ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะและความรู้ความสามารถในการเข้าถึงและประเมินสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรมนยุคสารสนเทศไร้พรมแดน ดำเนินการโดย งานการรู้สารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีการอบรมทั้งแบบออนไลน์และ ณ ที่ตั้ง (on site)

เนื้อหาในการอบรมการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วย #การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด #การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย #การเขียนบรรณานุกรม #การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero #การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin และอักขราวิสุทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันและเวลาอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet ได้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/YEZEMuNNdYGS1idV7 รับจำนวนจำกัดรอบละ 100 คน

หากสนใจเข้าร่วมการอบรมแบบกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ..คุณอนวัช กาทอง หรือคุณมะลิวัลย์ สินน้อย งานการรู้สารสนเทศฯ โทร. 045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 E-mail: anawat.k@ubu.ac.th, maliwan.s@ubu.ac.th