ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา อบรมการใช้สมาร์ททีวีเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

วันที่ 23 มิถุนายน  2565 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สมาร์ททีวีเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน" ให้กับบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและฝ่ายหอสมุด โดยมีคุณนพพล  ตรีโรจน์พร ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน ล้ำฟ้าโอเอ เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมยางนา สำนักวิทยบริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้นำสมาร์ททีวีนี้มาให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือการประชุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้เข้าประชุม ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น 

สนใจใช้บริการนี้ ติดต่อ...ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น โทร.045-353148 เบอร์ภายใน 3148, 1833