ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บันทึกรายการ UBU2YOU 4 EP.

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ให้บริการบันทึกรายการ รายการ UBU2YOU ณ ห้องสตูดิโอทองกวาว ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้
▪️ตอนที่ 1 “ทำการตลาดอย่างไรให้ปัง" สัมภาษณ์ ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
▪️ตอนที่ 2 “ได้ความรู้ได้ปริญญา ได้ Connection ที่หลักสูตร MBA Ubon Ratchathani Business School” สัมภาษณ์ ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
▪️ตอนที่ 3 “ส่งแรงใจตัวแทนให้นักกีฬาดาบสากลประเทศไทยในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน" สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร คณะศิลปศาสตร์ และนายทินกร อรอินทร์ นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
▪️ตอนที่ 4 "สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน: การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย"
ดำเนินรายการโดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
สามารถติดตามรายการ UBU2YOU ทั้ง 4 ตอนได้ที่เพจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพจสื่อสารองค์กร และเพจที่นี่ ม.อุบลฯ

สนใจใช้บริการห้องสตูดิโอ บันทึกรายการ Live streaming CCTV ติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น โทร.045-353148 โทร.ภายใน 3148, 1832, 1833