สำนักวิทยบริการถ่ายทอดความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียวให้นักศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียวให้กับนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมกับชีวิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 241 คน ณ ห้อง CLB 5202 

ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียวที่นำไปถ่ายทอดนั้น ประกอบด้วย แนวปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานของแต่ละหมวดที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ หมวดที่ 1) ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หมวดที่ 2) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3) การจัดการทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4) การจัดการของเสียและมลพิษ หมวดที่ 5) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 6) บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมวดที่ 7) เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และหมวดที่ 8) การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ด้วยมือถือ โดย บุคลากรจากฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำวิดีโอคลิปสั้น ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือนำเสนอผลงานอื่น ๆ ต่อไป