สำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear

สำนักวิทยบริการ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ที่ริเริ่มโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โครงการ Care the Bear ภายใต้แนวคิด “Change the Climate Change” นี้ ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยใช้หลักการ 6 Cares ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนด้วยกัน ได้แก่ 

1.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน

2.ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์

3.งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง

4.ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

5.ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้

6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์

สำนักวิทยบริการ อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนร่วมกับพี่หมี มาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยกันนะ

ภาพ 6 Cares จาก โครงการ Care the Bear