อบรมการออกแบบชิ้นงานและการใช้ 3D printer,  Laser printer ให้กับนักเรียน วมว.

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการออกแบบชิ้นงานและใช้เครื่องมือ 3D printer และ Laser cutter ให้กับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 30 คน โดยมี คุณชาญชัย บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมการรู้สารสนเทศและ UBU maker space สำนักวิทยบริการ

โครงการ วมว. นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสำนักวิทยบริการ คือ 1) พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน 2) สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ การผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

UBU maker space ให้บริการ 3D printer Laser cutter และเครื่องตัดสติกเกอร์ เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สามารถจองใช้งานเครื่องมือใน UBU maker space ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/libspace/makerspace.php

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนรา พิมพ์พันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โทร.045-353148 เบอร์โทร.ภายใน 1832 หรือ https://www.oar.ubu.ac.th/makerspace/