ชี้แจงนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปชี้แจงนโยบายและขอความร่วมมือกับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการและเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ร้านคาเฟ่อเมซอน และร้านคีตะ ให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักวิทยบริการกำลังดำเนินการอยู่ ให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือจากทั้งสองร้านค้าให้ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของสำนักวิทยบริการดำเนินการได้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป