ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” จัดอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย #การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด #การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย #การเขียนบรรณานุกรม #การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero #การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin และอักขราวิสุทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันและเวลาอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet ได้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/YEZEMuNNdYGS1idV7 หรือสแกน QR code ตามที่ให้ไว้ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไว้รอบละ 100 คน

ตาราง link google meet สำหรับการเข้าร่วมการอบรม

1.วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. --> https://meet.google.com/uoy-cyus-eck 

2.วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/ocv-hvom-sqh 

3.วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/bac-xcxp-emz 

4.วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/bat-mvpa-wyz

5.วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/hti-ckpi-mfm

6.วันที่ 29 มิถุนายน2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/njb-pzvj-pgz

7.วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/pst-dauu-vej

8.วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/pwo-zgbd-nye

9.วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.--> https://meet.google.com/vuh-hktw-wgd

10.วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/cpa-joce-ceh

11.วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/gck-iith-yri

12.วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/ikr-bgpa-zfc

13.วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/cay-xccm-fzb

14.วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/wdh-gvxi-dca

15.วันที่ 25 กรกฎาคม2565 เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/joc-enoh-mcm

16.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-11.00 น.--> https://meet.google.com/uxv-wodz-hge

* หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละครั้งจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ท่านขึ้นไป
2. หากวัน เวลาการอบรมไม่ตรงกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดหมายการอบรมนอกเหนือจากตารางได้

หากสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ..คุณอนวัช กาทองหรือคุณมะลิวัลย์ สินน้อย งานการรู้สารสนเทศฯ โทร. 045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 E-mail: anawat.k@ubu.ac.th, maliwan.s@ubu.ac.th