สำนักวิทยบริการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ No Gift Policy

ในการนี้ บุคลากรสำนักวิทยบริการได้ร่วมกันตอบ "แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transpaency Assessment: IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส