ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมของคุณคือ...

สำนักวิทยบริการอยากสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อเสนอแนะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ใช้บริการได้เจอเมื่อมาใช้บริการที่สำนักวิทยบริการ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

โดยสามารถส่งคำตอบและข้อเสนอแนะมาได้ที่ https://forms.gle/q9WsvXToGAt1m3U76 หรือสแกน QR code ที่ให้ไว้