แจ้งความจำนง ขอต่ออายุสมาชิก

สมาชิกหอสมุดกลาง ประเภท "นักศึกษา" เมื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2565 แล้ว สามารถแจ้งความจำนงขอต่ออายุสมาชิกหอสมุดกลางได้เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/mx13LrJYfp4JEdAU6

เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะยืนยันการต่ออายุสำเร็จกลับไปยัง E-mail ที่ให้ไว้