4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันที่ 4 พฤษภาคม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกับสำนักวิทยบริการ ดังนี้
ชมนิทรรศการออนไลน์ ประวัติและความสำคัญของวันฉัตรมงคล ได้ที่ใต้โพสต์นี้