อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมการอพยพ

สำนักวิทยบริการ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้ใช้บริการ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการรับมือหรือระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งสำนักวิทยบริการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการพร้อมบุคลากรได้ร่วมกันทบทวนแผนและขั้นตอนการระงับอัคคีภัย รวมทั้งจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเพื่อซักซ้อมแผนการอพยพ