ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา และรศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น กรรมการประจำฯประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำที่เป็นผู้แทนจากคณะต่าง ๆ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมบัวหลวง

วาระการประชุมที่สำคัญที่สำนักวิทยบริการได้นำเสนอต่อที่ประชุม ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบอกรับฐานข้อมูล การเปิดให้บริการพื้นที่ UBU Maker Space และการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 13 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ