อบรมออนไลน์ สื่อสารอย่างประทับใจ คือ หัวใจของการบริการ

วันที่ 22 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างประทับใจ คือ หัวใจของการบริการ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน จากโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ห้องสมุดคณะ และผู้ที่สนใจอื่น ๆ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องสตูดิโอทองกวาว ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา