โปรโมชั่น ยืม ย้าว ยาววววววว ช่วงปิดภาคการศึกษา

สำนักวิทยบริการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วงปิดภาคการศึกษา สำหรับสมาชิกหอสมุดกลางที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกของหอสมุดกลางประเภทนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งที่ลงทะเบียนเรียนแล้วและยังไม่ลงทะเบียน อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถยืมหนังสือไปอ่านได้ยาว ๆ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนี้

+นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมได้ 5 เล่ม

+นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 7 เล่ม

+อาจารย์ บุคลากร ยืมได้ 15 เล่ม

ยืมวันนี้...ส่งพร้อมกันอีกที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือเมื่ออ่านจบแล้วนำมาคืนก่อน ก็สามารถยืมเล่มใหม่ได้อีกยาว ๆ เช่นกัน โดยสามารถยืมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานบริการ โทร. 045-353136