แจ้งเปลี่ยนรหัสเข้าสู่ระบบสมาชิกเป็น UBU wifi Account

สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งเปลี่ยน Username/Password สำหรับการเข้าสู่ระบบสมาชิกของหอสมุดกลาง จากเดิมคือ รหัสนักศึกษาหรือรหัสที่ทางหอสมุดกลางออกให้ เปลี่ยนเป็น รหัส “UBU wifi Account” หรือ รหัสสำหรับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบสมาชิกของหอสมุดกลางนี้จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการยืม การคืน การค้างส่ง ค่าปรับ การจอง การยกเลิกการจอง ประวัติการยืมของสมาชิก โดย สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://opac.lib.ubu.ac.th/member/Login.aspx

ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการลืมบัตรสมาชิก สามารถใช้ Barcode ใน myUBU Application ยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง

หากมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการโทร. 045-353136 เบอร์ภายใน 3136 E-mail : library@ubu.ac.th หรือ ส่งข้อความมาทาง FB messenger