ประชุมคณะกรรมการบริการสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น โดยมี รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา รศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น และ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ  กรรมการประจำฯประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการประจำที่เป็นผู้แทนจากคณะต่าง ๆ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมบัวหลวง 

วาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการได้รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 และนำเสนอแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 (ร่าง)รายงานประจำปีและรายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ