14 มกราคม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ดังนี้

1.ชม presentation “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” 

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ by Parinya Boonsattha

2.ตอบคำถามจากการชม presentation“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

กติกาตอบคำถามโปรแกรม quizizz

- 1 อีเมล์ เล่นได้ 2 ครั้ง

- คำถามมี 10 ข้อ (ข้อละ 5 วินาที)

- ตอบคำถามได้   https://quizizz.com/join?gc=08640169

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ประกาศผลวันที่ 26 มกราคม 2565

- ผู้ที่ได้ลำดับสูงสุด 5 ลำดับแรก รับรางวัล แก้วน้ำแฟชั่นมีฝาปิด จำนวน 5 รางวัล

3.สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/onlinedatabase