อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดยมีดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร ดังนี้
1. ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร
2. อาจารย์อังศวีร์ จันทะโคตร
3. อาจารย์ณัฐสุดา คติชอบ
4. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เวชการ
5. อาจารย์ธมกรณ์ เธียรภูริเดช

< คลิกดูรูปภาพ >