ผลงาน 9 เรื่อง จากบุคลากร 13  คน ในงาน PULINET2022

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 “New Generation Libraries: Toward House of Access” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้บุคลากรสำนักวิทยบริการ จำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks ทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งอยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการองค์กร และกลุ่มการบริการสารสนเทศ ได้แก่

๐ วันพุธ หยุดสร้างขยะ โดย บุณพจน์ บุญไพโรจน์ พนม จรูญแสง และอภิญญา กลิ่นบัว

๐ วันพุธและวันศุกร์บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจหยุดแคลลอรี่ โดย สุทธดา ธีรพงษ์สวัสดิ์ และสุพาภรณ์ ทาจิตต์

๐ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดย ขนิษฐา จูมลี และวาสนา สะอาด

๐ องค์กรสีเขียวสู่ชุมชน โดย มะลิวัลย์ สินน้อย และปริญญา บุญศรัทธา

๐ การจัดการเอกสารงานธุรการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : การทำลายเอกสาร โดย ศิมาพร กาเผือกงาม และมณีวรรณ สาระไทย

๐ สิ่งตีพิมพ์ เราจะไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลัง : การส่งเสริมการใช้บริการสิ่งตีพิมพ์ โดย พนม จรูญแสง

๐ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สุพาภรณ์ ทาจิตต์

๐ การจัดการพื้นที่ห้อง Edutainment Zone โดย กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ และภีรติ กระแจะจันทร์

๐ การคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ โดย พนม จรูญแสง และชนิตา สุวรรณกูฏ

นอกจากนั้นแล้ว สำนักวิทยบริการยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2566