Top 10 Best Friends of OAR 2021

แม้ที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องปิดพื้นที่ให้บริการบ่อยครั้ง แต่ “เพื่อนรัก” ของเราก็ยังคงมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บสถิติการเข้าใช้พื้นที่โดยการสแกน QR Code ในแอปพลิเคชัน myUBU หรือสแกน Barcode ในบัตรประจำตัวสมาชิกที่ประตูทางเข้า-ออกของอาคารสารสนเทศและ Co-working space ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564

เพื่อนรัก 10 ท่านแรกที่เข้าใช้บริการในพื้นที่มากที่สุด คุณคือ “Top 10 Best Friends of OAR 2021” ติดต่อรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากใจของพวกเราชาวสำนักวิทยบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ นะคะ

ข้อมูลโดย วริชาวรรณ เลิศภัทรนันท์