พิธีเปิดมุมอินเดียศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีเปิดมุมอินเดียศึกษา (India Corner) ณ สำนักวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจุดประทีปเพื่อส่องสว่างและอวยพรผู้เข้าร่วมงาน การส่งมอบหนังสือและสื่อการศึกษาสำหรับมุมอินเดียให้กับสำนักวิทยบริการ การมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงวัฒธรรมร่วมสมัยของอินเดีย การกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นในการประชุม UBU-Indian and South Asian Forum ครั้งที่ 3 การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอินเดีย
หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มาในรูปแบบการผสมผสานทั้งอาหารว่างแบบอีสานและอินเดีย ณ บริเวณห้องสมุดในสวน สำนักวิทยบริการ

ภาพโดย ศกุนตลา เกตวงศา, พัสกร อยู่สอน