30 ปี สำนักวิทยบริการ

ในวันนี้เมื่อ 30 ปี ก่อน คือวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานห้องสมุดได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด 

สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมชมประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubuarchives/?p=977

หรือนิทรรศการภาพออนไลน์ 30 ปี สำนักวิทยบริการ ได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubuarchives/?page_id=979

ร่วมสนุกกับกิจกรรม 30 ปี สำนักวิทยบริการ ได้ที่ https://forms.gle/dykUoAXVW3FXKqG16 รับกระเป๋าผ้า koreafashionshop(KR)