ฐานข้อมูลออนไลน์หมดอายุการใช้งาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการตามเวลามาตรฐานสากล ในการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล 1.IEEE  2.ACM 3.Web of Science และ 4.ProQuest Dissertation ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะต่ออายุสมาชิกแล้วเสร็จ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไป

จึงขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง