ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ทักษะการรู้สารสนเทศ (information literacy)” ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย #การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด #การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย #การเขียนบรรณานุกรม #การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero #การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันและเวลาอบรมได้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/HDQoakFz7iyugUkZ6 หรือสแกน QR code ตามที่ให้ไว้ (ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละรอบการอบรม)

ตาราง link google meet สำหรับการเข้าร่วมการอบรม

วันที่

เวลา 09.00-11.00 น.

เวลา 13.30-15.30 น.

8 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/cqk-foeb-txr

https://meet.google.com/qco-xvts-mhn

9 พ.ย. 2564

-

https://meet.google.com/icd-gwrt-xaw

11 พ.ย. 2564

ยกเลิกการอบรม

ยกเลิกการอบรม

15 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/zgf-gabf-zyh (เวลา 08.00-09.00)

https://meet.google.com/vpx-zerw-njf (เวลา 09.00-11.00)

https://meet.google.com/awb-rcwm-unb

18 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/uda-dzpi-wut

https://meet.google.com/tap-vrbz-pjb

22 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/qgv-btjg-uoo

https://meet.google.com/nmd-mjts-zdw    

26 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/zyr-gkfq-fwy

https://meet.google.com/fkt-xaox-psd

29 พ.ย. 2564

https://meet.google.com/jcx-pbrd-uva

https://meet.google.com/hes-mzkf-beh

1 ธ.ค. 2564

https://meet.google.com/obr-onyc-uuc

https://meet.google.com/trs-zwxj-qos

3 ธ.ค. 2564

https://meet.google.com/joz-tfjt-rgc

https://meet.google.com/vdq-uaho-vsz    

6 ธ.ค. 2564

https://meet.google.com/ezu-xbip-zsd

https://meet.google.com/ido-epvr-qjb

8 ธ.ค. 2564

https://meet.google.com/xsn-ckvw-isj   

https://meet.google.com/jhj-zhny-buz

13 ธ.ค. 2564

https://meet.google.com/qkp-uxbo-vbs

https://meet.google.com/fct-rjje-ife

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ..คุณอนวัช กาทองหรือคุณมะลิวัลย์ สินน้อย งานการรู้สารสนเทศฯ โทร. 045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 E-mail: anawat.k@ubu.ac.th, maliwan.s@ubu.ac.th