13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันพุธที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนอ่านหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"ในรูปแบบ e-book จัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม --> https://heyzine.com/flip-book/2119934dd8.html

หนังสือ "99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสซึ่งได้พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนควรน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสละ ซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความสามัคคี ฯลฯ --> https://heyzine.com/flip-book/bfc90eb517.html