OAR Speech Contest 2021: Fighting Covid-19

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมประกวดการพูด (Speech Contest) ในโครงการ OAR Speech Contest 2021: Fighting Covid-19 หัวข้อ “นักศึกษามีวิธีจัดการความเครียดจากโควิด-19 ได้อย่างไร” ซึ่งจะเป็นการจัดการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ ในรูปแบบของการถ่ายทอดสด Facebook Live และโปรแกรม VMIX 

โดยเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามแบบฟอร์มออนไลน์นี้  https://forms.gle/TnPG3UBVLGahaMGX8

สำนักวิทยบริการจะประกาศผลผู้เข้ารอบจำนวน 15 คน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเพจ UBU Library

กติกาการแข่งขัน :
1.ผู้เข้ารอบทั้งจำนวน 15 คน จะต้องมีการพูดโดยการเตรียมการมาล่วงหน้า (The Extemperamous) ในหัวข้อ “นักศึกษามีวิธีจัดการความเครียดจากโควิด-19 ได้อย่างไร” ในเวลาไม่เกิน 3 นาที และพูดแบบฉับพลัน (Impromtu Speaking) ในรูปแบบของ Keyword เกี่ยวกับ Covid-19 ในเวลา 30 วินาที

2.เกณฑ์การตัดสินจากเนื้อหา การพูด ภาษาท่าทาง บุคลิกภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

3. การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Google Meet ถ่ายทอดสด Facebook Live โปรแกรม VMIX ผ่านทางเพจ UBU Library

4. เงินรางวัล ลำดับที่ 1 จำนวน 1500 บาท ลำดับที่ 2 จำนวน 1000 บาท และลำดับที่ 3 จำนวน 500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Messager : UBU Library