ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

คณะทำงานรับฟังเสียงของลูกค้า สำนักวิทยบริการ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลที่ได้จะนำไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/KN6zTGz9raCLtVaK7 หรือสแกน QR code ที่ให้ไว้

และขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่มอบให้กับเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย