ช่วงเวลาให้บริการ

ทำการปกติ (NOW)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-18.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.30-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเวลาสอบ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริการทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ