meeting room

สำนักวิทยบริการมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล โดยเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น. เสาร์และวันอาทิตย์ 10.30-18.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดที่ทางรายการกำหนก งดให้บริการ สามารถจองการใช้ห้องได้ที่ www.bookingubu.ac.th หรือติดต่องานบริการ โทร 045-353136 สถานที่ให้บริาการ อาคารสารสนเทศ ชั้น 2 โดยห้องประชุมมีจำนวน 8 ห้อง OAR-บัวบา 1-8