บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

สำนักวิทยบริการจัดบริการคอมพิวเตอร์สำและอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ โดยจัดวางไว้ทุกชั้นให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ