ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ OAR Book Return

สำนักวิทยบริการ เพิ่มจุดให้บริการส่งคืนหนังสือนอกที่ตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือจากหอสมุดกลาง สามารถส่งคืนหนังสือได้ตลอดเวลาที่ “ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ” ซึ่งติดตั้งและให้บริการ ณ อาคารเรียนรวม 5 (CLB5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี