พื้นที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุ

สำนักวิทยบริการมีบริการวีดีทัศน์ประกอบหนังสือ สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ใช้บริการ สถานที่ให้บริการ อาคารสารสนเทศ ชั้น 3