ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

บันทึกวิดิทัศน์การเรียนการสอน และ Live สด การเรียนการสอน

บริการผลิตสื่อวิดีทัศน์

ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน บันทึกเทปโทรทัศน์ ผลิตรายการ
สปอตโทรทัศน์ และสารคดีรายการ

บริการบันทึกเสียง

บันทึกเสียง การสอน ดนตรี สปอตวิทยุ และรายการสารคดี

มัลติมิเดีย

ผลิต e-Book เพื่อเป็นสื่อการสอน Presentation Interactive Multimedia

ออกแบบกราฟฟิก

ออกแบบกราฟฟิก/ต้นฉบับสิ่งพิมพ์

บริการโสตทัศนูปกรณ์

ติดตั้ง ควบคุม อุปกรณ์ประเภท เครื่องเสียง-ฉาย ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ บอร์ดฯ

บริการภาพนิ่ง

ถ่ายภาพสี สแกน ผลิตภาพนิ่งทุกประเภท
และถ่ายภาพสตูดิโอทั้งภายในและภายนอกสถานที่


คลังมัลติมิเดีย


เอกสารที่เผยแพร่