แนะนำหนังสือเข้าหอสมุด

สามารถใช้ Username และ Password เดียวกันกับ UBU Wi-Fi

*ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนี้เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น