สถิติการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน

การบริการห้องสมุด

        ประจำปีงบประมาณ 2564

        ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

        ประจำปีงบประมาณ 2564

        ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน

ความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)

        ประจำปีงบประมาณ 2564

        ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา

        ประจำปีงบประมาณ 2564

        ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานจำนวนทรัพยากร (ตัวเล่ม)