หน่วยงานภายใน


นางจุรีวรรณ สายสมาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทร. 3144

chureewan.s@ubu.ac.th

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

งานสารบรรณ

โทร. 1804

maneewan.s@ubu.ac.th


นางศิมาพร กาเผือกงาม

งานสารบรรณ

โทร. 1803

simaporn.k@ubu.ac.th

 

นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์

งานบุคคล

โทร. 1805

supapron.t@ubu.ac.th


นางสาวจีรภา แดงทน

งานการเงิน

โทร. 1806

jirapa.d@ubu.ac.th


นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว

งานการเงิน

โทร. 1819

apinya.k@ubu.ac.th


นางวิยะดา ธนสรรวนิช

งานพัสดุ

โทร. 3140

wiyada.t@ubu.ac.th


นางนันทา กิจแสวง

งานพัสดุ

โทร. 3140

nunta.k@ubu.ac.th


นายพัสกร อยู่สอน

งานพัสดุ

โทร. 1808

nantiphat.s@ubu.ac.th


นางสาวพิมใจ คำฝอย

งานพัสดุ

โทร. 1807

pimjai.k@ubu.ac.th


นางสาวขนิษฐา จูมลี

งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ

โทร. 1802

kanistha.j@ubu.ac.th