หน่วยงานภายใน


นางสาวอุษา ผูกพันธ์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทร. 3142

usa.po@ubu.ac.th

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

งานสารบรรณ

โทร. 1804

maneewan.s@ubu.ac.th

นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว

งานสารบรรณ

โทร. 1819

apinya.k@ubu.ac.th

นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์

งานบุคคล

โทร. 1805

supapron.t@ubu.ac.th

นางจุรีวรรณ สายสมาน

งานการเงิน

โทร. 3144

chureewan.s@ubu.ac.th

นางสาวจีรภา แดงทน

งานการเงิน

โทร. 1806

jirapa.d@ubu.ac.th

นางนันทา กิจแสวง

งานพัสดุ

โทร. 3140

nunta.k@ubu.ac.th

นายพัสกร อยู่สอน

งานพัสดุ

โทร. 1808

nantiphat.s@ubu.ac.th

นางสาวพิมใจ คำฝอย

งานพัสดุ

โทร. 1807

pimjai.k@ubu.ac.th

นางสาวขนิษฐา จูมลี

งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ

โทร. 1802

kanistha.j@ubu.ac.th