วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน"
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ได้รับรางวัลมาตรฐานขององค์กรระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2570


พันธกิจ

1. พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน
2. สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ การผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
4. ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง


ค่านิยม

"OAR SMILE"

Service mind : การบริการที่ดี และส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

Magnificent Organization : องค์กรชั้นเลิศ

Integrity : สุจริต โปร่งใส จริยธรรม

Learning Technology and Innovation : ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

Environmental friendliness and security : มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม