วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


พันธกิจ

1. พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนสอน การสอนการค้นคว้า การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน
2. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ค่านิยม

OAR SMILE

Service mind : การบริการที่ดี

Magnificent Organization : องค์กรชั้นเลิศ

Integrity : สุจริต โปร่งใส จริยธรรม

Learning Technology and Innovation : มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

Environmental Focus : ใส่ใจสิ่งแวดล้อม