slot terbaru slot thailand slot gacor slot dana rtp slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2566 (OAR-ITA)


1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลผู้บริหารรวมถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3 ที่อยู่หน่วยงาน
1.4 ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควรใช้
1.5 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ
1.6 รายงานประจำปี 2565
1.7 คู่มือการประเมิน ITA 2564
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.9 ช่องทางการสอบถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบออนไลน์
        1. Facebook
        2. Line official
        3. ข้อเสนอแนะผ่าน Google Form

2. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปี/กิจกรรมต่าง ๆ
        2.1.1 แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
        2.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.2 รายงานการกำกับ/ติดตามรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2.4 คู่มือให้บริการประชาชน
2.5 สถิติการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน
        2.5.1 การบริการห้องสมุด
        2.5.2 การบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน
        2.6.1 ความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
        2.6.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ข้อมูลด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน

3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566
3.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.4 แผนการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2566
3.5 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2566
3.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ สขร.1

4. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2 การดำเนินงานตามนโยบาย
4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
        4.3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
        4.3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร
        4.3.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ สำนักวิทยบริการ
4.4 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
       4.5 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี

5. การป้องกันทุจริต

5.1 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
       5.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
       5.1.2 ประกาศสำนักวิทยบริการฯ
5.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        5.2.1 แผนการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ 2566
        5.2.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

        5.2.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.3 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2
5.4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี (ขั้นตอนการเสนอซื้อ จ้าง)