ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ


ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ

ดร.องอาจ เทียบเกาะ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้