คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ


ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

ประธานคณะกรรมการ

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

รองประธานคณะกรรมการ

ดร.องอาจ เทียบเกาะ

รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย

กรรมการ

นายวรพจน์ นวลสกุล

กรรมการ

นางสาวชุษณา นราจันทร์

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์

กรรมการ

นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์

กรรมการ

นายพนม จรูญแสง

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา จูมลี

กรรมการ

นางจุรีวรรณ สายสมาน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ